روکش آسفالت معابر شاهین شهر

روکش آسفالت معابر شاهین شهر

عنوان: روکش آسفالت معابر شاهین شهر

پروژه: راه

کارفرما: شهرداری شاهین شهر

تاریخ شروع: ۹۳/۵/۲۶

تاریخ پایان: ۹۳/۶/۲۶

موضوع کلی: محوطه‌سازی و آسفالت معابر در محدوده شهرستان شاهین شهر