پارکینگ IFC

پارکینگ IFC

عنوان: پارکینگ IFC

پروژه: سازه بتنی

کارفرما: شرکت پرستیژلند ایران

تاریخ شروع: ۹۶/۵/۱۵

تاریخ پایان: ۹۶/۱۲/۲۹

موضوع کلی: ساخت سازه بتنی ۱۰۰۰۰ متر مربع، سازه بتنی پارکینگ برج IFC واقع در مجموعه اصفهان سیتی سنتر اصفهان