نازک‌کاری نیمه غربی برج IFC

نازک‌کاری نیمه غربی برج IFC

عنوان: نازک‌کاری نیمه غربی برج IFC

پروژه: طراحی داخلی و اجرا

کارفرما: شرکت پرستیژلند ایران

تاریخ شروع: ۹۵/۸/۲۰

تاریخ پایان: ۹۶/۲/۱

موضوع کلی: نازک کاری در بخشی از برج مسکونی IFC در مجموعه سیتی سنتر اصفهان