مخزن 10000 متر مکعبی شاهین‌ شهر

مخزن شاهین‌ شهر

عنوان: مخزن شاهین‌ شهر

پروژه: سازه بتنی

کارفرما: شهرداری شاهین شهر

تاریخ شروع: ۹۳/۸/۱۹

تاریخ پایان: فروردین ۹۵

موضوع کلی: ساخت سازه بتنی ۱۰۰۰۰ متر مکعبی مدفون جهت پساب فاضلاب در شهرستان شاهین شهر